Kasting av batterier

Avfallshåndtering av batterier

Informasjon om avfallshåndtering av gamle batterier

Følgende informasjon gjelder for dem som bruker batterier eller produkter med innebygde batterier og som ikke selger disse videre i den form de ble levert (sluttbrukere):

1. Kostnadsfritt mottak av gamle batterier

Det er ikke tillatt å kaste batterier i husholdningsavfallet. Etter loven er du forpliktet til å levere inn gamle batterier slik at disse kan håndteres på en faglig forsvarlig måte i avfallshåndteringen. Du kan levere dem inn på en kommunal oppsamlingsplass eller gratis hos en lokal forhandler. Vi er også forpliktet til å ta imot gamle batterier, men vårt ansvar begrenser seg til gamle batterier av samme sort som vi fører i vårt sortiment og selger eller har solgt som nye. Slike batterier kan du enten sende tilbake til oss med tilstrekkelig frankering per post eller levere tilbake hos oss kostnadsfritt:

zooplus SE

c/o Rhenus AG & Co.

Marktal 3

DE-99880 Hörselgau


2. Batterisymbolenes betydning

Batterisymbol

Batterier er merket med et symbol med en overkrysset avfallsbeholder (se under).

Dette symbolet betyr at det ikke er tillatt å kaste batterier i husholdningsavfallet.

Du finner avfallsbeholdersymbolet under den kjemiske betegnelsen for det skadelige stoffet når det gjelder de batterier som inneholder mer enn 0,0005 masseprosent kvikksølv, mer enn 0,002 masseprosent kadmium eller mer enn 0,004 masseprosent bly. ”Cd” står for kadmium, ”Pb” for bly og ”Hg” for kvikksølv.

Avfallshåndtering av elektriske og elektroniske apparater

Symbolet med en ”overkrysset avfallsbeholder” betyr at det ikke er tillatt å kaste elektriske og elektroniske apparater i husholdningsavfallet. Du kan levere inn gamle apparater gratis på kommunal oppsamlingsplass eller hos lokale forhandlere. Gamle apparater fra privathusholdninger som er mulige å sende som pakke kan du i tillegg sende tilbake. Du kan få en tilbakesendingsetikett kostnadsfritt via vårt kontaktformular.

Sørg for tilstrekkelig emballering for om mulig unngå at apparatet blir knust og for å utelukke at det utsettes for mekanisk kompresjon eller brudd. Vær oppmerksom på at vi kun er forpliktet til å ta imot gamle apparater med en kantlengde på over 25 cm hvis du kjøper et produkt av samme produktkategori som i overveiende grad har samme funksjonalitet. Gamle apparater kan avvises hvis det er fare for menneskers helse og sikkerhet på grunn av forurensing. Du har selv ansvar for å slette personopplysninger. Gamle batterier som ikke er fastmontert skal tas ut av apparatet før innlevering.

Informasjon om forpakningsforskriften

Vi følger selvfølgelig forpakningsforskriften og har gitt et renovasjonsfirma i oppdrag å gjennomføre dette.