Vårt engasjement for miljøet

Engasjement for miljø

Som internettfirma som selger i hele Europa tar vi ansvaret vårt for planeten svært alvorlig og forsøker aktivt å bidra til å nå de globale klimamål.  Vi overvåker regelmessig vårt CO₂-fotavtrykk etter mål fra Greenhouse Gas Protocol og setter inn tiltak på bakgrunn av dette, slik at vi kan forhindre eller redusere utslipp.

I tillegg viser vitenskapelige undersøkelser som f.eks. et aktuelt studie fra det tyske miljøverndepartmentet at internetthandel i de fleste tilfeller har et lavere utslipp av drivhusgasser i forhold til innkjøp i fysiske butikker.  Et problem i internetthandel som er spesielt belastende for miljøet er en stor mengde returvarer. Hos zooplus er returkvoten imidlertid konstant under en prosent og dermed en relativ lav innvirkning på miljøet.

Unngå og reduksjon av CO₂-utslipp

Hos zooplus jobber vi på ulike måter for å redusere CO₂-utslipp. Her er noen eksempler:

Effizientes Logistiknetzwerk ​Effektivt logistikknettverk

Via et tett nettverk av lager i hele Europa satser vi på korte transportveier for å redusere utslipp. I tillegg jobber vi mer og mer med klimanøytrale transportpartnere som for eksempel bruker elektriske kjøretøy for transport.

Miljøvennlig forpakningMiljøvennlig forpakning

Både våre kartonger og emballasjen i pakkene våre er i stor grad laget av resirkulerbart materiale og kan gjenvinnes etter bruk. Dessuten tester vi kontinuerlig økologiske produktinnovasjoner for å gjøre materialbruken vår mer miljøvennlig. 

Standardisert transportStandardisiert logistikk

Vi bruker et begrenset antall standard-pakkestørrelser som kan tilpasses etter innholdet. Dermed sparer vi fyllmateriale og muliggjør en maksimal utnyttelse av ladekapasiteten i trailerne slik at transporten kan begrenses totalt sett.

Donering av fôrDonering av fôr

Vi legger vekt på å ikke produsere unødvendig avfall og spesielt vil vi unngå å kaste verdifullt fòr. Derfor donerer vi regelmessig fòr som nærmer seg "best før" - datoen til dyrevernsorganisasjoner.

Fornuftig omgang med returvarerBærekraftig omgang med returvarer

Retur av utstyr blir som regel forberedt for å kunne selges igjen, produkter som ikke kan selges, men som likevel er brukbare donerer vi. Vi forsøker så langt det er mulig å reparere skadete produkter via bruk av erstatningsdeler istedet for å erstatte hele produktet.

Fornybar energiFornybar energi

Energiforsyning til diverse administrasjonsbygg og lager i nettverket vårt forsørges av fornybar energi. Vårt hovedkvarter i München bruker for eksempel strøm fra 100% grønn energi.

Utbalansering av karbonutslipp

zooplus støtter en rekke sertifiserte klimavernprosjekter for å motvirke utslipp som kommer fra vår forretningsdrift. I tillegg til å kontinuerlig redusere utslippene våre, er investering i klimaprosjekter en viktig del av vårt karbonreduksjonsarbeid. Disse prosjektene sparer eller fjerner CO₂ fra atmosfæren og reduserer den totale påvirkningen på miljøet uavhengig av plassering.

zooplus sitt engasjement

zooplus sitt engasjement i Ghana

For å unngå den skadelige effekten av drivhusgasser støtter vi for eksempel klimaprosjekter som satser på utbygging av fornybar energi som vind – og vannkraft eller prosjekter som bevarer skogsområder fra nedhogging og dermed bevarer viktige karbonlager. Zooplus støtter blant annet et prosjekt for fremstilling av vegetabilsk kull fra bambusavfall, noe som kan binde karbon permanent. Les mer her om engasjementet vårt i de enkelte prosjektene og om vår partner-plattform Ceezer.

I tillegg til bidrag til klima, legger samtlige prosjekter vekt på de 17 målene for en bærekraftig utvikling som ble utviklet av forente nasjoner. Slik sikres i tillegg til beskyttelse av klimaet for eksempel forbedret helsesystem eller lokale arbeidsplasser for befolkningen.

Alle støttede prosjekter er sertifisert i henhold til internasjonale standarder som Gold Standard, Plan Vivo og Puro. Tidligfaseprosjekter er minimum i pre-sertifiseringsfasen. Disse uavhengige standardene sikrer at prosjektene beviselig sparer CO2 og blir regelmessig revidert av tredjeparter i forhold til deres klimapåvirkning.

Hyppig stilte spørsmål rundt temaet CO₂-kompensasjon

Hva er et klimabidrag og hva betyr CO₂-kompensasjon?

Ved et frivillig klimabidrag går en bestemt pengesum til et sertifisert klimaprosjekt som sørger for at CO₂-utslipp spares inn eller at CO₂ fjernes fra atmosfæren og bindes. Dermed blir CO₂-utslipp som slippes ut et sted spart inn et annet sted og totalt sett kompenseres utslippene. Tanken bak er at for atmosfæren er at den totale mengden av drivhusstoffer som slippes ut er det avgjørende og ikke primært hvor de slippes ut. I tillegg til CO₂-kompensasjon er det avgjørende at vi kontinuerlig unngår og reduserer utslipp.

Hva er et klimaprosjekt?

Klimaprosjekter sikrer et betydelig bidrag for å bekjempe den globale oppvarmingen ved at utslipp av drivhusgasser reduseres eller at disse fjernes fra atmosfæren og bindes. Dette kan foregå via beskyttelse av skog, planting av trær eller utbygging av fornybar energi. Prosjektene må oppfylle en internasjonal anerkjent status og sertifiseres og overprøves etter strenge kriterier, f.eks. etter den såkalte Gold Standard. Dermed sikres at prosjektene har en positiv virkning og kan regelmessig dokumenteres.

Det er også viktig i denne sammenheng at disse prosjektene bygger opp ekstra klimabeskyttende tiltak som ikke hadde eksistert uten disse prosjektene. Dessuten må bidraget til CO₂-reduksjon i atmosfæren være målbar. Ved hvert prosjekt må også garanteres at die innsparte CO₂-utslippene kun kan brukes en gang og at de tilsvarende sertifikatene lagres i offisielle register uten at de brukes.

Hvorfor bør man kompensere CO₂-utslipp?

Ideelt burde utslipp unngås helt, for eksempel ved at man ved produksjon av strøm bytter ut fossil energi med fornybar energi. I tilfeller hvor man ikke kan unngå utslipp, bør utslippene reduseres: Istedet for at f.eks. to halvfulle trailere sendes ut over to dager kan man på dag to fylle opp en trailer. Ettersom det ikke er mulig å unngå alle utslipp er det fornuftig å kompensere resterende utslipp.

Hvordan vet zooplus at CO₂ faktisk spares inn i prosjektene?

Prosjekter for redusering av utslipp er sertifisert etter visse standarder som f.eks.Gold Standard og overprøves også regelmessig av en uavhengig tredjepart. Slik sikres det at både utvikling og drift av prosjektene fungerer pålitelig og at prosjektene yter det de skal med hensyn til innspart CO₂-utslipp.

Prosjekter som sikter inn på å fjerne drivhusgasser og delvis benytter nye teknologier er minimum i pre-sertifiseringfasen for en internasjonal standard.