Instagram konkurranse vilkår og betingelser

Vilkår for deltagelse i Instagram-konkurranse "Cosma kloremøbel".

§ 1 Generelle bestemmelser

1. Arrangøren av Instagram-konkurransen “Cosma kloremøbel” (heretter “konkurranse”) er zooplus SE, Sonnenstr. 15, 80331 München, HRB 273759 (heretter “arrangør”).

2. Arrangøren erklærer at konkurransen på ingen måte er sponset av, støttet av, administrert av eller assosiert med noen tredjepart som eies av Instagram. Instagram påtar seg intet ansvar for konkurransen. Alle spørsmål, kommentarer, klager eller krav knyttet til konkurransen skal rettes til arrangøren og ikke til Instagrams eier eller administrator. Den foregående ansvarsfraskrivelsen påvirker ikke arrangørens ansvar ovenfor deltageren i konkurransen i forbindelse med dens deltagelse i konkurransen.

§ 2 Konkurransens varighet

Konkurransen starter den 24/04/2024, kl. 10:00 og slutter den 28/04/2024, klokken 23:59 (heretter “konkurransens varighet”).

§ 3 Valgkomiteen

1. For å sikre en korrekt organisering og gjennomføring av konkurransen, vurdering av riktigheten av de innsendte konkurransebidragene, samt vurdering og valg av konkurransebidragene og prisvinnere, skal arrangøren utnevne en valgkomite bestående av representanter fra arrangøren (heretter kalt “valgkomite”).

2. Valgkomiteen skal bestå av 3 (tre) personer.

§ 4 Vilkår for å delta i konkurransen

1. Det er valgfritt og kostnadsfritt å delta i konkurransen.

2. Konkurransen er åpen for alle naturlige personer med bosted i Norge, som har nådd myndighetsalder og har full juridisk kapasitet. Konkurransen avholdes i Norge.

3. Du kan kun delta i konkurransen i ditt eget navn, dvs. at det ikke er tillatt å opprette en deltagelsesprofil og delta i konkurransen på vegne av tredjeparter.

4. Ansatte, medlemmer av styrende organer og representanter av arrangøren og andre tredjeparter som er direkte involvert i forberedelsen og gjennomføringen av konkurransen, samt personer som jobber fast med ovenfornevnte på et annet grunnlag enn et ansettelsesforhold, samt deres nærmeste familiemedlemmer, dvs. slektninger i stigende eller fallende linje, søsken, ektefeller, foreldre til ektefeller, samboere og personer som er i et adopsjonsforhold med dem, kan ikke delta i konkurransen.

5. Deltagelsen i konkurransen og den relaterte angivelsen av personopplysninger er helt frivillig. En person som ønsker å delta i konkurransen (heretter “deltager”) er pålagt å

a. gjøre seg kjent med og godkjenne konkurransevilkårene som står oppført i disse vilkårene for deltagelse i Instagram-konkurransen

b. ta hensyn til arrangørens personvernerklæring, som kan leses her: https://www.zooplus.no/info/legal/privacy.

6. Konkurransen er åpen for personer som har sin egne Instagram-profil, opprettet og vedlikeholdt i henhold til Meta sine vilkår og betingelser (heretter “brukerkonto”), og en internettforbindelse. Det er ikke tillatt å delta i konkurransen med en fiktiv brukerkonto, dvs. en konto som er basert på annen personlig informasjon enn den faktiske informasjonen om personen som driver kontoen.

§ 5 Grunnleggende regler og prosedyre for konkurransen

1. Konkurransen holdes i et Instagram-innlegg på fansiden “zooplus_no” på Instagram under linken https://www.instagram.com/zooplus_no/ (heretter “fanside”)

2. Deltagernes oppgave er følge zooplus_no sin fanside på Instagram, lik giveaway inlegget og rortell zooplus hva kjæledyret ditt heter i kommentarfeltet .

3. Hver deltager kan sende inn mer enn ett konkurransebidrag, men kun ett konkurransebidrag fra en deltager kan vinne. Deltageren kan bare delta i konkurransen fra en brukerkonto, uavhengig av hvor mange brukerkontoer deltageren har på Facebook.

4. Deltagere kan kun sende inn konkurransebidrag som:

a. er relatert til konkurransen;

b. er i samsvar med bestemmelsene i disse vilkår for deltagelse i konkurransen;

c. deltageren har opphavsrett til;

d. ikke inneholder varemerker, representasjoner av tredjeparter, reklame og salgsfremmende kommunikasjon fra konkurrerende selskaper.

5. Konkurransebidrag som ikke samsvarer med bestemmelsene oppført i disse vilkår for deltagelse i konkurransen vil utelukkes fra konkurransen.

6. Deltageren erklærer at konkurransebidraget som ble sendt inn ikke inneholder noe som bryter med gjeldende lov eller moralsk lov, særskilt at det ikke bryter med rettighetene til tredjeparter, inkludert opphavsrett, retten til eget bilde, retten til personvern; at det ikke oppfordrer til vold og intoleranse; at det ikke inneholder noe som er trakasserende, støtende, vulgært, uanstendig, nedsettende mot andres følelser, inkludert religiøse følelser; at det ikke skildrer vold eller rasistisk innhold, krenker retten til personvern eller på andre måter er upassende eller fremmer innhold fra tredjeparter.

7. Innsendte konkurransebidrag kan, i samsvar med § 8 i disse vilkår for deltagelse i konkurransen, brukes i salgsfremmende aktiviteter fra arrangøren. Arrangøren forbeholder seg retten til å fjerne et konkurransebidrag publisert på fansiden dersom det ikke er i samsvar med bestemmelsene i disse vilkår for deltagelse eller av andre viktige, begrunnede årsaker.

8. Vinneren trekkes tilfeldig blant alle deltagerne.

9. Resultatet av konkurransen vil kunngjøres på fansiden zooplus_no innen 10 virkedager fra dagen som konkurransen ble avsluttet. Konkurransens vinner (heretter “vinner”) vil bli varslet om det direkte i en privat Instagram-melding, noe som deltageren samtykker til.

10. Deltageren samtykker til at hans fornavn og etternavn (eller kallenavn) publiseres i kommentarfeltet under konkurransens Instagram-innlegg på fansiden til zooplus_no for å kunngjøre resultatet av konkurransen.

11. For å bekrefte deltagelsen i konkurransen og for å motta premien, må vinneren kontakte arrangøren innen 5 dager etter at vinneren har blitt kunngjort eller at den private Instagram-meldingen har blitt sendt. Vinneren skal kontakte arrangøren ved å sende en mail til service@zooplus.no, og meddele nødvendig informasjon for levering av premien, som for eksempel fullt navn og nøyaktig adresse. Dersom vinneren ikke bekrefter sin deltagelse innen den her angitte fristen og formen, eller ikke oppgir sitt navn og leveringsadresse slik at det blir umulig å levere premien, eller oppgir falsk informasjon, mister deltageren retten til å motta premien og premien forblir arrangørens eiendom.

12. Leveransen av premien skjer utelukket i Norge og skal ha funnet sted innen 20 virkedager.

13. Verken arrangøren eller medarrangøren står ansvarlig dersom premien ikke kan leveres grunnet feil i oppgitt adresseinformasjon.

15. Valgkomiteen kan tildele premien, som forblir arrangørens eiendom, til andre deltagerne valgt i henhold til retningslinjene for disse vilkår for deltagelse i konkurransen.

§ 6 Premier

1. Premien skal ikke forhandles eller endres.

2. Premien består av følgende produkter: 

  • Cosma kloremøbel (heretter referert til som "premien").

3. Hver vinner kan vinne maksimalt en premiepakke. Det trekkes totalt 1 vinner av konkurransen. 

4. Premien sendes fra zooplus med en leveringspartner til adressen oppgitt av vinneren innen 20 virkedager etter at zooplus har mottatt vinnerens adresse. 

5. Premien kan ikke overføres til tredjeparter. Kontantverdien av premien kan ikke utbetales eller byttes ut mot en annen premie. Vinneren har ikke krav på en særskilt tilstand på premien.

6. Dersom vinneren trekker seg fra premien, forbeholder arrangøren seg retten til å tildele premien til en annen deltager bestemt av valgkomiteen.

§ 7 Arrangørens rettigheter og forpliktelser

1. Arrangøren forbeholder retten til å utelukke deltagere fra konkurransen, til å fjerne konkurransebidrag fra fansiden eller til å nekte deltagere retten til å motta prisen dersom deres handlinger er i strid med loven eller moral, skader tredjeparters legitime interesser eller motsier bestemmelsene i disse vilkårene for deltagelse, spesielt hvis:

a. de ikke handler på egne vegne, men gjennom tredjeparter

b. de ikke har nådd full myndighetsalder

c. krav fremmes av tredjeparter i forbindelse med konkurransebidrag, særlig med hensyn til publisering av opplysninger om en identifisert eller identifiserbar fysisk person som er avbildet i konkurransebidraget eller brudd på immaterialretten.

2. For å utrede uklarheter og tvil om deltagelsen av en deltager, samtykker deltageren til at arrangøren kan kontakte ham/ henne via kommunikasjonskanalen som er angitt av deltageren (f.eks. via e-post eller privat melding på Instagram).

3. Arrangøren er ikke ansvarlig for rettidig overføring og behandling av informasjon forårsaket av tekniske problemer eller andre feil med datamaskinen, drift av Meta, problemer med internettforbindelsen eller andre problemer av teknisk natur.

§ 8 Immaterialrett til konkurransebidrag

1. Ved å delta i konkurransen erklærer deltageren at han/ hun er eneste skaper av konkurransebidraget (heretter også referert til som “bidrag”) og at han/ hun har ubegrenset opphavsrett, både proprietær og personlig, over konkurransebidraget, som er et utrykk for original og individuell skaperinnsats og er fri for materielle eller juridiske mangler samt krav fra tredjeparter.

2. I tilfelle at ovennevnte informasjon viser seg å være uforenlig med faktisk og/ eller juridisk status, skal deltageren som leverte bidraget holdes helt og fullt ansvarlig, og han/ hun erklærer herved at han/ hun dekker alle relaterte skader fra arrangøren, spesielt de som er knyttet til krav fra tredjeparter. En slik deltager vil også diskvalifiseres og utelukkes fra konkurransen. Dersom en slik deltager har mottatt premien, er han/ hun forpliktet til å returnere den til arrangøren umiddelbart eller betale premiens kontantverdi.

3. Ved å sende inn konkurransebidraget, gir deltageren arrangøren en kostnadsfri, ikke-eksklusiv lisens som gir arrangøren rett til å bruke konkurransebidraget, som er et arbeid i lovens forstand, for å gjennomføre konkurransen og annonsevirksomhet i samsvar med prinsippene og anvendelsestypene som er oppført nedenfor.

4. Den ikke-eksklusive lisensen for konkurransebidraget er gitt uten geografiske, tidsmessige (altså evigvarende) eller kvantitative restriksjoner for følgende anvendelsestyper:

a. lagring og reproduksjon av bidraget ved bruk av hvilken som helst opptaksteknologi;

b. omfordeling av bidraget ved å vise, reprodusere og tilgjengeliggjøre det på en slik måte at alle kan få tilgang til det på valgfritt tidspunkt og sted, inkludert omfordeling på internett, herunder arrangørens nettsted og sosiale medier, samt andre internettportaler, nettsider og andre former for kommunikasjon, markedsføring og reklame for arrangøren eller dens produkter.

5. Deltageren er fullt ansvarlig i tilfelle tredjeparter fremmer krav mot arrangøren i forbindelse med bruk av hans rettigheter i henhold til disse vilkår for deltagelse i konkurransen.

6. Deltageren godtar at arrangøren publiserer innsendte konkurransebidrag på sin nettside og sine sosiale medier og bruker det til markedsføringsformål.

7. Dersom deltagerens bilde er del av konkurransebidraget, godtar deltageren at bildet hans/ hennes anvendes fritt av arrangøren for de formålene som er angitt i disse deltagelsesvilkårene.

8. Arrangøren forbeholder seg retten til å skaffe seg opphavsretten til de vinnende konkurransebidragene for alle typer bruk som er kjent ved tidspunktet der premien overleveres til konkurransevinneren, uten geografiske eller kvantitative restriksjoner, som særskilt inkluderer følgende typer bruk:

a. lagring og reproduksjon av bidraget - skapelse ved hjelp av hvilken som helst metode, inkludert trykk, reprografi, magnetisk opptak og digitale teknikker;

b. distribusjon av kopier som bidraget er registrert på – markedsføring, utlån, salg eller leie;

c. omfordeling av bidraget, herunder å offentlig presentere, stille ut, vise, reprodusere, kringkaste, re-kringkaste og tilgjengeliggjøre bidraget for publikum på en slik måte at alle kan få tilgang til det på valgfritt tidspunkt og sted, inkludert spredning på trykk, TV, internett, herunder arrangørens nettsted og sosiale medier (som f.eks., men ikke begrenset til Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat), samt andre internettportaler, nettsider, plakater, inkludert storformater, og alle andre former for kommunikasjon, markedsføring og reklame fra arrangøren (inkludert, men ikke begrenset til, film eller reklamefilm, utendørsreklame. PoS-materiell), og til å identifisere varer eller tjenester fra arrangøren, inkludert en varemerkesøknad eller andre immaterielle eierrettigheter uten geografisk begrensning.

9. Arrangøren skaffer seg også retten til

a. å endre eller tilpasse bidraget i sin helhet eller deler av det, samt forme dets varianter, særskilt å endre bidraget i sin helhet eller deler av det eller å oversette det;

b. å distribuere det vinnende bidraget anonymt og til å holde tilsyn med måten bidraget brukes på;

c. å utføre eller bruke varianter av det vinnende bidraget.

10. Vinneren av konkurransen autoriserer at arrangøren utfører hans/ hennes personlige opphavsrett innenfor rammen av anonym distribusjon av det vinnende bidraget, samt holder tilsyn med hvordan bidraget brukes. Videre forplikter deltageren seg til å ikke utøve den personlige opphavsretten over bidraget.

11. Arrangøren har rett til å bruke og avhende varianter av konkurransebidraget i henhold til de samme prinsippene og for de samme typer bruk som for det vinnende konkurransebidraget.

12. Deltageren erklærer at han/ hun har gjort seg kjent med formålet som det vinnende bidraget skal brukes til, som angitt i disse vilkår for deltagelse i konkurransen, og at han/ hun er enig i at arrangøren bruker bidraget tilsvarende.

13. Deltageren er fullt ansvarlig ovenfor arrangøren dersom en tredjepart gjør krav på eller påstår at arrangøren er ansvarlig i forbindelse med arrangørens bruk av konkurransebidraget, som deltageren har ervervet rettighetene til i samsvar med bestemmelsene i disse vilkår for deltagelse i konkurransen.

14. På grunn av det faktum at deltageren kan bli tildelt premien ved å delta i konkurransen under bestemmelsene beskrevet i disse vilkår for deltagelse, har deltageren ikke krav på noen ytterligere godtgjørelse for at han/ hun gir den ikke-eksklusive lisensen eller overdragelsen av opphavsretten for de ovennevnte anvendelsestypene og for å gi samtykke til å bruke den personlige opphavsretten over det vinnende konkurransebidraget.

15. På arrangørens forespørsel er vinneren av konkurransen forpliktet til å inngå en skriftlig avtale om overdragelsen av den proprietære opphavsretten i samsvar med bestemmelsene i disse vilkår for deltagelse i konkurransen. Vinneren har ikke krav på noen ytterligere godtgjørelse på grunnlag av dette.

§ 9. Personvern

Såfremt personopplysninger fra deltagere innhentes i forbindelse med konkurransen, vil disse personopplysningene kun bli samlet inn, behandlet og brukt for å gjennomføre konkurransen og vil slettes etter at konkurransen har blitt avsluttet. Deltageren godtar dette uttrykkelig. Ytterligere informasjon om personvern finner du her.

§ 10 Klager

1. Enhver deltager har rett til å sende inn klager om forløpet eller resultatet av konkurransen i løpet konkurransens varighet og etter at konkurransen har blitt avsluttet, dog senest innen 14 (fjorten) dager etter konkurransens sluttdato (dersom klager sendes per post, er poststempelet avgjørende).

2. Klager skal sendes med merknaden “Cosma kloremøbel Giveaway – Klage” på e-post til service@zooplus.no, med angivelse av “Instagram Cosma kloremøbel” i emnefeltet på e-posten, så vel som i en privat melding, der mottakeren er fansiden zooplus_no på Instagram.

3. Klager vil vurderes av arrangøren innen 14 (fjorten) dager etter at klagen har blitt mottatt. Deltageren vil bli informert om arrangørens avgjørelse per e-post eller post til adressen som er angitt i klagen.

4. Klagen skal inneholde fornavn og etternavn, adressen til personen som sender inn klagen og en detaljert beskrivelse av årsakene eller bakgrunnen for klagen, samt den tiltenkte måten å behandle klagen på.

§ 11 Sluttbestemmelser

1. Vilkårene for deltagelse i konkurransen kan sees i løpet av konkurransens varighet under innlegget for konkurransen på Instagram-fansiden til zooplus_no under https://www.instagram.com/zooplus_no/ 

2. All informasjon om konkurransen kan etterspørres ved å ta kontakt med arrangøren via en privat melding til Instagram-fansiden til zooplus_no eller ved å sende en e-post til service@zooplus.no.

3. I saker som ikke er regulert av disse vilkårene, gjelder tysk lov.

4. Alle tvister som oppstår utfra forpliktelsene av denne konkurransen skal avgjøres av de alminnelige domstolene.

5. Arrangøren erklærer at konkurransen ikke er et sjansespill, et lotteri, et totalisatorspill, et salgslotteri, et spill der utfallet er avhengig av tilfeldigheter eller noen annen form for aktivitet som er regulert av pengespilloven.

6. Vilkårene for deltagelse i konkurransen trer i kraft på dagen for konkurransens begynnelse.